Darczyńcy

Akademia Młodych Mistrzów za Waszą zgodą chętnie zamieści listę darczyńców. Jeżeli wyrażasz zgodę na znalezienie się na tej liście poinformuj nas o tym, a my z największą przyjemnością poinformujemy ot tym fakcie innych. Pamiętaj Twój przykład może pomóc innym podjąć decyzję. Ważną decyzję, bo pozwalającą pomóc kolejnym potrzebującym.

Jeżeli chcesz wiedzieć jakie cele sobie stawiamy poniżej zacytowaliśmy nasz statut. Z niego najprościej dowiedzieć się gdzie i w jaki sposób staramy sie pomóc.

Zadania fundacji

 • Rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu. rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku osób, w tym z ośrodków szkolno-wychowawczych.
 • Pobudzenie aktywności i zdolności Sportowych dzieci i mlodzieży.
 • Integracja społeczna i Zawodowa osób niepełnosprawnych
 • Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej oraz integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu.
 • lnicjowanie. organizowanie imprez o charakterze sportowym i sportowo - rekreacyjnym.
 • Nauka. edukacja, oświata i wychowanie a takze edukacja w zakresie kultury fizycznej, profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju sportowego
 • Fundowanie stypendiów' i nagród.
 • Pomoc w rehabilitacji i leczeniu dzieci i młodzieży, którzy na skutek uirawiania sportu odnieśli kontuzje oraz wspieranie ich w powrocie do czynnego uprawiania sportu.
 • Upowszechnienie wiedzy teoretycznej, osiągnięć praktycznych na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania wszelkim przejawom patologii społecznej ~ akcje profilaktyczne, happeningi. odczyty, sympozja, konferencje.
 • Działalność harytatywna.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej. pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej. obywatelskiej i kulturowej.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takze działania wspomagające rozwój demokracji. ratownictwa i ochrony ludności. 14. Promocja i organizacja wolontariatu.

Jeszcze ze statutu

Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzenie statutowej działalności pozytku publicznego