Komu pomagamy

W miarę posiadanych środków, każdemu, kto pomocy potrzebuje! Oczywiście, że staramy się pomagać w sposób najbardziej efektywny, a to znaczy, że starannie dobieramy sposób czas i miejsce pomocy, tak by była ona efektywna. Akademia Młodych Mistrzów nie pomaga głównie młodym wyczynowcom, my pomagamy do tej elity dołączyć młodym, którym na początku drogi los podstawia nogę. Pomagamy też tym, którzy po dotarciu do elity młodych sportowców opuścili to grono na skutek urazu, kontuzji. Wspieramy sport osób niepełnosprawnych, bo niepełnosprawność nie powinna oddzielać, zwłaszcza młodych, od radości jaką daje sport. Staramy się pomagać dzieciom i młodzieży wzrastać w akceptacji aktywności fizycznej. Rozumiemy bowiem, że ta forma wyrażania siebie, jak żadna inna, daje młodemu człowiekowi możliwość zaistnienia w świecie bez jednak skrzywienia charakteru przez łatwy sukces. Sport bowiem to ciężka, pełna wyrzeczeń droga. My staramy się tylko by wyrzeczenia były związane ze sportem, a nie z kłopotami materialnymi, tak powszechnymi wśród młodego pokolenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć jakie cele sobie stawiamy poniżej zacytowaliśmy nasz statut. Z niego najprościej dowiedzieć się gdzie i w jaki sposób staramy sie pomóc.

Zadania fundacji

 • Rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu. rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku osób, w tym z ośrodków szkolno-wychowawczych.
 • Pobudzenie aktywności i zdolności Sportowych dzieci i mlodzieży.
 • Integracja społeczna i Zawodowa osób niepełnosprawnych
 • Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej oraz integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu.
 • lnicjowanie. organizowanie imprez o charakterze sportowym i sportowo - rekreacyjnym.
 • Nauka. edukacja, oświata i wychowanie a takze edukacja w zakresie kultury fizycznej, profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju sportowego
 • Fundowanie stypendiów' i nagród.
 • Pomoc w rehabilitacji i leczeniu dzieci i młodzieży, którzy na skutek uirawiania sportu odnieśli kontuzje oraz wspieranie ich w powrocie do czynnego uprawiania sportu.
 • Upowszechnienie wiedzy teoretycznej, osiągnięć praktycznych na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania wszelkim przejawom patologii społecznej ~ akcje profilaktyczne, happeningi. odczyty, sympozja, konferencje.
 • Działalność harytatywna.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej. pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej. obywatelskiej i kulturowej.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takze działania wspomagające rozwój demokracji. ratownictwa i ochrony ludności. 14. Promocja i organizacja wolontariatu.

Jeszcze ze statutu

Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzenie statutowej działalności pozytku publicznego