Dlaczego pomagamy

A czy można nie pomagać? Oczywiście można pomagać na wiele sposobów, ale żeby pomóc naprawdę wielu, trzeba organizacji, trzeba zjednoczyć wielu ludzi wokół wspólnego celu. Takim miejscem jednoczącym ludzi, dla których nie jest obojętny rozwój młodego pokolenia, dla ludzi, którzy widzą sens w wychowywaniu przez sport jest nasza fundacja Akademia Młodych Mistrzów. Staramy się w niej pomagać dzieciom i młodzieży wzrastać w akceptacji aktywności fizycznej. Rozumiemy bowiem, że ta forma wyrażania siebie, jak żadna inna, daje młodemu człowiekowi możliwość zaistnienia w świecie bez jednak skrzywienia charakteru przez łatwy sukces. Sport bowiem to cięzka, pełna wyrzeczeń droga. My staramy się tylko by wyrzeczenia były związane ze sportem, a nie z kłopotami materialnymi, tak powszechnymi wśród młodego pokolenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć jakie cele sobie stawiamy poniżej zacytowaliśmy nasz statut. Z niego najprościej dowiedzieć się gdzie i w jaki sposób staramy sie pomóc.

Zadania fundacji

 • Rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu. rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku osób, w tym z ośrodków szkolno-wychowawczych.
 • Pobudzenie aktywności i zdolności Sportowych dzieci i mlodzieży.
 • Integracja społeczna i Zawodowa osób niepełnosprawnych
 • Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej oraz integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu.
 • lnicjowanie. organizowanie imprez o charakterze sportowym i sportowo - rekreacyjnym.
 • Nauka. edukacja, oświata i wychowanie a takze edukacja w zakresie kultury fizycznej, profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju sportowego
 • Fundowanie stypendiów' i nagród.
 • Pomoc w rehabilitacji i leczeniu dzieci i młodzieży, którzy na skutek uirawiania sportu odnieśli kontuzje oraz wspieranie ich w powrocie do czynnego uprawiania sportu.
 • Upowszechnienie wiedzy teoretycznej, osiągnięć praktycznych na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania wszelkim przejawom patologii społecznej ~ akcje profilaktyczne, happeningi. odczyty, sympozja, konferencje.
 • Działalność harytatywna.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej. pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej. obywatelskiej i kulturowej.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takze działania wspomagające rozwój demokracji. ratownictwa i ochrony ludności. 14. Promocja i organizacja wolontariatu.

Jeszcze ze statutu

Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzenie statutowej działalności pozytku publicznego